News

REGULAMENTUL CONCURSULUI CU PREMII ASOCIATIA „ENSAR DUMAN”

REGULAMENTUL CONCURSULUI CU PREMII

ASOCIATIA „ENSAR DUMAN”

(perioada: 05.09.2021-15.10.2021)

Preambul

Avand in vedere donarea sumei de 10.000 euro de catre Radu catre Asociatia Ensar Duman, cu scopul de a achizitiona un autoturism marca Renault Clio cu scopul de a organiza un concurs pentru a strange fonduri pentru cazul umanitar Save Alexa sustinut de catre Asociatie, se organizeaza un Concurs, in conditiile prevazute in Regulament.

Art. 1 – Organizatorul

 1. Organizatorul concursului cu premii Tombola pentru Alexa (denumit in continuare „Concursul”) este Asociația “ENSAR DUMAN” („Organizatorul”), asociatie inregistrata in conformitate cu legea romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Herastrau, Nr.1, Et. 4, Ap. 9, Cam. nr. 1, Sector 1, înregistrată la Judecatoria Sectorului 1  cu nr. 129 din data de 23.10.2018, având cod de identificare fiscala: 40173965, cont IBAN nr. RO26BACX0000001712976005 deschis la UNICREDIT BANK.
 1. Concursul se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti participantii.
 1. Prin participarea la aceasta Concurs, se prezuma cunoasterea regulamentului si acordul Participantului. Participantii se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor termenilor, conditiilor si prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata si locul de desfasurare a Concursului

 • Concursul este organizat si se desfasoara pe pagina de Facebook a Asociatiei […link ul paginii de facebook, pe site-ul Asociatiei [..link site], pe grupul de Facebook Save Alexa, pe pagina de Facebook Save Alexa.
 • Concursul va incepe pe data de 05.09.2021, ora 10:00 si va dura pana la 29.01.2020, ora 14.
 • Dupa data incheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nicio responsabilitate si nu isi mai asuma nicio obligatie in legatura cu orice circumstanta care ar putea eventual conduce la concluzia actualitatii sau continuarii Concursului.

 

Art. 3 – Regulamentul oficial al Concursului

 • Regulamentul oficial al Concursului este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Concursului, in oricare dintre urmatoarele modalitati:
 • In format electronic, prin accesarea website-ului www.asociatiaensarduman.ro
 • In urma unei solicitari scrise trimise la sediul Organizatorului din Bucuresti, Str. Herastrau, Nr.1, Et. 4, Ap. 9, Cam. nr. 1, Sector 1
 • Potrivit  liberei  decizii  a  Organizatorului,  Concursul  poate  fi  mediatizat  in  scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Concursului, cu conditia instiintarii prealabile a participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia.
 • Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale si vor fi comunicate catre public prin publicarea pe website-ul www.asociatiaensarduman.ro

 

Art. 4 – Dreptul de participare

 • Pot participa la Concurs doar persoanele fizice („Participantii”) care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani.
 • Nu pot participa la Concurs urmatoarele categorii de persoane:
 • anga­jatii Asociatiei,

Art. 5 – Premiile Concursului

5.1.            In cadrul Concursului va fi acordat un autoturism marca Renault Clio. Valoarea totala estimata a premiului este de 10.450 euro (TVA inclus).

 • Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, premiile Concursului nu pot fi inlocuite cu contravaloarea in RON, un alt bun sau serviciu si nici nu pot face obiectul unei instrainari.   

Art. 6 – Mecanismul desfasurarii Concursului

A. Conditii de participare

 • Pentru participarea la Concurs este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:
 • Participantul  trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • Participantii pot participa la Concurs oricand, incepand cu data de 05.09.2021, ora 10:00 si va dura pana la 15.10.2021, ora 14.

B. Inscrierea la concurs

 • Participantii se pot inscrie in Concurs oricand, incepand cu data de 05.09.2021, ora 10:00 si va dura pana la 15.10.2021, ora 14.
 • Oricine doneaza suma de 100 lei pentru cazul lui Denis in contul avand cod IBAN nr. RO26BACX0000001712976005 deschis la Banca Unicredit Bucuresti, Beneficiar Asociatia Ensar Duman, va putea sa se inscrie pe baza Ordinului de plata pe care se regaseste mentiunea “Renaul Clio” la concurs.
 • Participantii au obligatia sa lase si numarul de telefon la detalii cand fac donatia.
 • Inscrierea la concurs se face numai in baza numarului alocat de catre organizator dupa ce a verificat depunere, participantul fiind apoi anuntat printr-un mesaj care contine numarul alocat pentru concurs.
 • Pentru selectarea castigatorilor se foloseste solutia de extragere a biletelor de concurs castigatore prezenta pe site-ul http://www.random.org/.
 • Extragerile se vor face in prezenta unui reprezentant al Asociatiei  si un tert care nu are statut de angajat al asociatiei (client, partener, etc).

C.  Desemnarea castigatorilor

 • Premiul descris la Art 5. va fi acordat participantului care va fi extras potrivit art. 6.6.

D. Validarea castigurilor. Publicarea castigatorului.

 • Ulterior desemnarii castigatorilor Concursului, potrivit mecanismului de selectie descris mai sus Organizatorul va proceda la validarea castigurilor, ocazie cu care se va verifica indeplinirea  conditiilor  privind  inscrierea  Participantilor  in  Concurs, precum  si  modul  de desfasurare a acesteia.
 • Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept castigator al Concursului, este necesara indeplinirea tuturor conditiilor dupa cum urmeaza:
 • Participantul are dreptul de a se inscrie in Concurs, potrivit prevederilor Art. 4 de mai sus;
 • Respectarea tuturor conditiilor de inscriere indicate la Art. 6.2-6.5 de mai sus;
 • Participantul care a fost desemnat castigator va fi anuntat la incheierea Concursului prin pagina de Facebook a Organizatorului si telefonic. In cazul in care Castigatorul nu furnizeaza toate informatiile solicitate de organizator in termen de 2 zile, premiul va fi anulat.

E. Intrarea in posesia premiilor

 • Premiul va fi ridicat de castigator de la sediul asociatiei Organizatorului. Orice eroare si/sau omisiune cu privire la datele furnizate Organizatorului nu atrage raspunderea acestuia, acuratetea datelor furnizate de participanti fiind in responsabilitatea exclusiva a acestora. Organizatorul nu este responsabil nici in cazul in care un Participant desemnat castigator nu poate fi contactat prin intermediul platformei de Facebook.

Art. 7 –  Taxe si impozite

 • Impozitul aferent premiului castigat cade in sarcina Castigatorului si va fi achitat in conformitate cu art. 110 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal.

Art. 8.- Confidentialitatea datelor cu caracter personal

 • Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezentul Concurs in conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.
 • Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, participantii inscrisi pentru tragerea la sorti a premiului si castigatorii premiilor Concursului sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii.
 • Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa in Bucuresti, Str. Herastrau, Nr.1, Et. 4, Ap. 9, Cam. nr. 1, Sector, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.
 • Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti, cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.
 • Informatii suplimentare, precum si Regulamentul Oficial al Concursului vor fi disponibile in mod gratuit tuturor Participantilor, prin solicitarea acestui Regulament, prin e-mail, la adresa asociatiaensarduman@gmail.com, sau printr-o solicitare scrisa catre Asociatie la adresa din Bucuresti, Str. Herastrau, Nr.1, Et. 4, Ap. 9, Cam. nr. 1, Sector 1.

Art 9 – Limitarea raspunderii

 • Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentative de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui concurs. De asemenea, organizatorul poate suspenda participarea oricarui cont de Facebook ce pare suspect sau a carui participare pare suspecta.
 • Organizatorul  Concursului   nu  va  avea  nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu in ceea ce priveste eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu aceast concurs.
 • Eventualele contestatii vor fi luate in considerare pana la data de 20 octombrie 2021, ora 18:59. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare.
 • Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Nicio eroare in datele furnizate de catre castigatori; acuratetea datelor furnizate nu atrage raspunderea organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Prin urmare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui castigator;
 • Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea unui castigator de a intra in posesia premiului dorit;
 • Organizatorul  nu  va  fi  responsabil  pentru  intarzierile  in  livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia;
 • Reclamatiile  referitoare  la  premiul  castigat, ulterioare  momentului  semnarii  procesului verbal de predare-primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 • Pierderea  de  catre  participant  a  datelor  de  logare,  blocarea  adresei  de  e-mail  a participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale site-ului www.facebook.com, implicate in procesul de reamintire a parolei si userului.
 • Erori  cauzate  de  folosirea  incorecta  a  computerului  personal  de  catre  participant (intreruperea sursei electrice a computerului, erori date de sistemul de operare instalat pe computer, erori date de virusarea sistemului de operare al computerului, erori date de folosirea cu rea vointa a tehnologiei de catre participant in scopul de a manipula rezultatele concursului).
 • Erori  cauzate  de  folosirea  altor  tehnologii  decate  cele  recomandate  de  Organizator.
 • Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral la Concurs, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. Aceste circumstante se pot datora:  informatiilor eronate, incomplete, transmise cu intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma actiunilor utilizatorilor paginii web  www.facebook.com,  a  functionarii  echipamentelor  de  calcul  ale  acestora,  aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite in derularea competitiei.  Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau a aplicatiilor furnizorului de Internet si/sau functionarea defectuoasa a e-mail-ului, fie in cazul Organizatorului, fie in cazul participantului, cauzata de probleme tehnice si/sau de trafic intens pe Internet, in general, sau pe pagina web, in special, sau de ambele tipuri de probleme.
 • Aceste circumstante se mai pot datora: unor deteriorari sau defecte cu efect asupra echipamentelor de calcul, aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma participarii la Concurs. Aceste circumstante pot, de asemenea, sa se datoreze unor schimbari de legislatie care sa influenteze derularea Concursului (precum deciziile adoptate de autoritatile competente, regimul de razboi, catastrofele naturale si alte evenimente similare), castigurile obtinute in urma competitiei, valoarea acestora, functia acestora, conditiile de acordare a acestora si/sau distribuirea acestora.
 • Participantii accepta in mod expres toate deciziile adoptate de Organizator in privinta castigatorilor, precum si a altor schimbari legate de implementarea competitiei.  Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respecta regulile competitiei sau in privinta caruia exista dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului. Participantii se obliga, de asemenea, sa puna la dispozitia organizatorului toate datele de contact relevante, (numele, prenumele, adresa, numar de telefon).

Art. 10- Incetarea / Intreruperea Concursului. Forta majora

 1. Concursul poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Concursului.
 1. Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.
 1. Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor de mai sus.   
 1. In oricare dintre cazurile prevazute de prezentul articol, prevederile Art. 3.1 se vor aplica in mod corespunzator.

Art. 11 – Litigii

 

11.1.        Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Concursului se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instante judecatoresti romane competente din municipiul Bucuresti.

11.2.        Eventualele reclamatii legate de derularea Concursului se pot trimite pe adresa Organizatorului pana la data de 20 octombrie 2021, ora 18:59.  Dupa expirarea acestui termen, Organizatorul nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Art. 12 –  Alte Clauze

 1. Deciziile Organizatorului privind concursul sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.
 1. Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.
 1. Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Concursului
 1. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin incheierea unui act aditional la Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare in conditiile prevazute la Art. 3.1.

Share it on

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *

CHANGE THEIR WORLD. CHANGE YOURS. THIS CHANGES EVERYTHING.